به روش SYBR green Real time PCR
قیمت: هر ژن 16000 تومان