محاسبه درصد سولفات آمونیوم مناسب برای رسوب دهی پروتیین(موثر ترین روش برای تفکیک پروتیین ها)